External cleaning schedule of Roystonea project

Information Notice

Date: 25th November 2016

To,
The Residents of
Roystonea Project.

Sub: – External Cleaning of Building

External Cleaning Schedule is as follows:
Time Schedule: – 9.00 am TO 6.00pm

DATE BLDG
28th to 30th November 2016 A
01st to 03rd December 2016 B
05th to 07th December 2016 C
08th to 10th December 2016 D

 

PRECAUTION: –
Sliding doors & windows to be closed at schedule time.

प्रती,
रॉयस्टोनिया विभाग.
विषय : इमारतीच्या बाहेरील सफाई.

आपल्या विभागाच्या सर्व इमारतीच्या बाहेरील बाजूची स्वच्छता वरील वेळापत्रका प्रमाणे करण्याचे आयोजीत केलेले आहे.
गैरसोयी बद्दल क्षमस्व.
वेळापत्रका प्रमाणे सफाई होताना आपल्या घराच्या खिड्क्या व दारे ई. बंद ठेवणे.

PMS

You must be logged in to post a comment.