Dhol-Tasha performance at the Ganesh Festival – 2017

ganesh-fest-2017-dholtasha