Information notice for residents of Grevillea

Home Notices Information notice for residents of Grevillea

Information Notice

Date: 13th December 2019

To,
The Residents of
Grevillea Project.

Sub : – External Cleaning of Building

The External Building Cleaning Schedule is as follows:
Time Schedule: – 9.00 am to 6.00pm

DATE BLDG
16th,17th,18th  Dec. 2019 A
19th,20th,21st  Dec. 2019 B
22nd,23rd,24th  Dec. 2019 C
24th,25th,26th  Dec. 2019 D
26th,27th,28th  Dec. 2019 E

 

PRECAUTIONS :

  1. Sliding doors & windows to be closed at scheduled time
  2. Avoid keeping anything and drying of clothes in balcony during the schedule.

Inconvenience regretted.

 

प्रती,
ग्रेव्हेलिया प्रकल्प.

विषय : इमारतीच्या बाहेरील सफाई.

आपल्या विभागाच्या सर्व इमारतीच्या बाहेरील बाजूची स्वच्छता वरील वेळापत्रका प्रमाणे करण्याचे आयोजीत केलेले आहे.
वेळापत्रका प्रमाणे सफाई होताना आपल्या घराच्या खिड्क्या व दारे ई. बंद ठेवणे.

गैरसोयी बद्दल क्षमस्व.

 

PMS
Magarpatta City